Scroll

Logo Gremo

Parasole krótkie

zobacz szczegóły

Parasole długie

zobacz szczegóły

Parasole rodzinne

zobacz szczegóły

Parasole VIP

zobacz szczegóły

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 - 16:00

Adres do korespondencji
(biuro, magazyn):

Dane rejestrowe firmy:

GREMO Jacek Sikorski                             
ul. Storczyków 1442
43-385 Jasienica, Polska
Tel.: +48 33 812 00 13
Mobile: +48 668 555 510

Mobile: +48 602 656 555
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
                            GREMO Jacek Sikorski 
ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała
Polska
NIP: 9372103913
REGON: 072129083

     NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ!!! 

         
         

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą GREMO Jacek Sikorski, zwaną dalej Dostawcą,
a firmą składającą zamówienie w firmie GREMO zwaną dalej Zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza
akceptację przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Umów. Akceptacja dotyczy również przyszłych
realizowanych zamówień. Ogólne Warunki Umów pozostają wiążące bez szczególnego zawiadomienia
nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nimi niezgodne.
Odstępstwa od Ogólnych Warunków Umów są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji
ze strony Dostawcy.


Przedmiot działalności GREMO
Przedmiotem działalności firmy GREMO Jacek Sikorski jest import, eksport i handel hurtowy gadżetami
reklamowymi i artykułami konsumpcyjnymi w kraju siedziby firmy i za granicą.
Kontrahent
– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę
handlową z GREMO lub składa GREMO zamówienie w zakresie przedmiotu działalności GREMO.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy złożona przez Kontrahenta w formie pisemnej, faksem
lub pocztą elektroniczną, która zawiera co najmniej dokładne oznaczenie Kontrahenta, przedmiot zamówienia
wraz z określeniem ilości zamawianego towaru, termin realizacji zamówienia oraz dokładne dane i wymagania
zamawianej usługi.
Przyjęcie zamówienia – oświadczenie GREMO złożone w formie pisemnej, faksem lub pocztą
elektroniczną, w którym następuje ostateczne określenie ilości zamówionego towaru, jego cena
oraz termin realizacji zamówienia.

 • § 1

Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze ogólne warunki umów obejmują: oferty, umowy sprzedaży, dostawy oraz wszelkie
  inne umowy i porozumienia zawierane z Kontrahentami, których stroną jest GREMO, a które zawierane
  są w związku z przedmiotem działalności GREMO.
 2. Ogólne warunki umów nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego
  przez GREMO o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Kontrahentem. Oświadczenie złożone
  przez GREMO o nieobowiązywaniu ogólnych warunków umów ma zastosowanie tylko w stosunku
  do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym Kontrahentem,
  chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.
 3. GREMO nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów,
  czy regulaminami, które są stosowane przez Kontrahentów, chyba że w drodze wyraźnego
  pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
 4. Z wyjątkiem GREMO i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden
  z pracowników GREMO nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień
  ogólnych warunków umów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach umów zastosowanie mają przepisy
  Kodeksu cywilnego, w szczególności artykuły 483 – 496.
 • § 2

Oferty, zamówienia i zawarcie umowy

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia przez GREMO lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia
  jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych
  w niniejszych ogólnych warunkach umów.
 2. Zamówienia realizujemy na pełne opakowania zbiorcze.
 3. Wszelkie cenniki przekazane przez GREMO nie mogą stanowić roszczenia do zawarcia umowy
  na zasadach w nich przedstawionych. Zawarcie umowy wymaga wyraźnego
  potwierdzenia warunków umowy przez GREMO. Uznaje się, że termin dostawy zamówionego towaru
  ustalony, jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.
 4. W przypadku nieokreślenia przez Kontrahenta krótszego terminu obowiązywania zamówienia,
  Kontrahent jest związany zamówieniem przez 7 dni poczynając od dnia następnego po dostarczeniu
  zamówienia firmie GREMO. Kontrahent jest związany dłuższym terminem zamówienia, o ile taki
  dłuższy termin zawarł w zamówieniu.
 5. W zakresie zamówień związanych z wykonaniem znakowania GREMO zastrzega, że kolory nadruków
  na artykułach katalogowych mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych przy druku na papierze
  (PANTONE). Jednocześnie Kontrahent akceptuje, że matryce, klisze i sita wykorzystane do realizacji
  zamówienia stanowić będą własność GREMO.
 6. Dopuszczalne jest składanie oświadczeń przez Kontrahenta i GREMO w drodze elektronicznej (email).
  W takim przypadku strony zobowiązane są do podania adresu email, na który druga strona uprawniona
  jest do złożenia stosownego oświadczenia. O ile nie zostało to określone we wcześniejszej korespondencji,
  Kontrahent zobowiązany jest podać właściwy adres poczty elektronicznej w zamówieniu wraz z podaniem
  osoby, do której mają być kierowane oświadczenia GREMO.
  Składając zamówienie w GREMO należy dołączyć zaakceptowaną wizualizację graficzną.
 7. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających
  lub modyfikujących ogólne warunki umów wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania
  do innych zamówień i umów pomiędzy Kontrahentem a GREMO, o ile nie wynika to z wyraźnego
  oświadczenia GREMO.
 8. W przypadku Kontrahenta, który składa zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest on dostarczyć
  aktualne kopie następujących dokumentów:
  - wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
  - decyzja o nadaniu nr NIP.
 • § 3

Zdobienie towaru

 1. Ceny nadruków oraz termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty przesłania ostatecznej akceptacji wzoru nadruku
  oraz wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia. Prawidłowy materiał graficzny ma zasadniczy wpływ
  na czas realizacji zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w dostarczonych
  plikach graficznych.
 3. Treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w postaci elektronicznej
  wraz z dokładnym opisem umiejscowienia, wielkości wzoru i ilości kolorów.
 4. Pliki graficzne powinny być przygotowane w następujących formatach: CDR, lub PDF.
 5. Prawidłowo przygotowany plik graficzny powinien zawierać informację na temat kolorów według systemu
  kolorów Pantone. W przypadku nie przekazania dokładnego oznaczenia koloru Pantone GREMO
  nie odpowiada za jego odwzorowanie w druku.
 6. Do danego zlecenia pierwszą wizualizację przygotowujemy bezpłatnie.
  Koszt każdej kolejnej poprawki to 25,00 zł netto/szt. Koszty te zostaną uwzględnione
  na fakturze VAT realizującej zamówienie. W przypadku rezygnacji ze zlecenia, na wykonane
  projekty graficzne wystawiamy fakturę VAT: 50,00 zł netto za pierwszą wizualizację + poprawki.
 7. Koszty znakowania w pełnych kolorach wyceniamy na podstawie konkretnego logotypu
  i udzieleniu informacji o wielkości znakowania.
 8. GREMO wykonuje znakowanie zgodnie z dostarczonymi materiałami graficznymi
  i nie świadczy usług związanych z edycją grafiki Klienta.
 • § 4

Ceny

 1. Wszystkie podane przez GREMO ceny, w tym ceny opracowania i drukowania, są cenami netto
  i obowiązują loco magazyn GREMO ul. Storczyków 1442, 43-385 Jasienica.
 2. Podane ceny nie obejmują opakowania, załadowania, ubezpieczenia, kosztów transportu, cła,
  ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.
 3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna
  waluta.
 4. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów GREMO wynikających z podniesienia cen dostawców
  GREMO lub wahań kursu walut, GREMO jest uprawniony do odstąpienia od zawartej z Kontrahentem umowy,
  o ile Kontrahent nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.
 • § 5

Prawa autorskie i przemysłowe

 1. GREMO zachowuje wszelkie wyłączne prawa autorskie i przemysłowe w stosunku do przekazanych
  Kontrahentowi rysunków, projektów, planów i innych opracowań, chyba że w zawartej umowie strony
  postanowiły inaczej. Bez pisemnej zgody GREMO Kontrahent nie może: wykorzystywać, powielać,
  kopiować oraz wydawać osobom trzecim przekazanych mu rysunków, projektów, planów i innych opracowań.
  Na żądanie GREMO Kontrahent zobowiązany jest do ich trwałego usunięcia lub zniszczenia.
 2. Przekazanie przez Kontrahenta rysunków, projektów, planów i innych opracowań jest dla GREMO
  równoznaczne z posiadaniem przez Kontrahenta praw autorskich lub przemysłowych do tych rysunków,
  projektów, planów i innych opracowań. GREMO nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek
  negatywnych konsekwencji związanych z niewłaściwym lub bezprawnym przekazaniem rysunków,
  projektów, planów i innych opracowań przez Kontrahenta.
 • §6

Pozwolenie na eksport i import

Dostarczone przez GREMO towary są przeznaczone do użytku i wykorzystywania w kraju dostawy wskazanym
przez Kontrahenta. Ponowne eksportowanie towarów wskazanych w umowie – pojedynczo
lub w formie zintegrowanej – podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie
innego uzgodnionego z kupującym kraju dostawy. Kontrahent jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć
informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.

 • § 7

Płatność

 1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez GREMO
  po wydaniu towaru Kontrahentowi i płatnych przelewem na wskazany rachunek bankowy
  w terminie oznaczonym na fakturze VAT, o ile strony w umowie nie określą innego terminu płatności.
  Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek GREMO. Koszty związane z realizacją
  przelewu ponosi Kontrahent.
 2. Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych Kontrahentów są płatne z góry przelewem
  przy zamówieniu towaru na podstawie zaliczkowej Faktury VAT lub faktury VAT proforma.
  Po realizacji
  tych zamówień, Zamawiający może ubiegać się o odroczony termin płatności.
  Zamówienia wzorów nie wliczają się.
 3. Jeżeli Kontrahent zamawia towar ze znakowaniem wymagana jest zaliczka w wysokości
  50 % wartości zamówienia. Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie oznaczonym
  na fakturze. GREMO zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu odroczenia płatności.
  Nie dotyczy nowych Kontrahentów.
 4. Wszelkie zamówienia na produkcję indywidualną są płatne w 100% z góry przelewem
  przy zamówieniu towaru na podstawie Zaliczkowej Faktury VAT lub faktury VAT proforma.
 5. Przekroczenie przyznanego przez GREMO odroczonego terminu płatności stanowi podstawę
  do naliczania przez GREMO odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.
 6. W przypadku przekroczenia odroczonego terminu płatności GREMO zastrzega sobie prawo
  do odmówienia realizacji kolejnego zamówienia.
 7. W przypadku zamówień o wartości większej niż 10 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości
  50 % wartości zamówienia brutto. Pozostała kwota należna musi być uregulowana
  w terminie oznaczonym na fakturze.
 8. W przypadku zamówień o wartości większej niż 20 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości
  60 % wartości zamówienia brutto. Pozostała kwota należna musi być uregulowana
  w terminie oznaczonym na fakturze.
 9. W przypadku zamówień o wartości większej niż 30 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości
  70 % wartości zamówienia brutto. Pozostała kwota należna musi być uregulowana
  w terminie oznaczonym na fakturze.
 10. W przypadku zamówień o wartości większej niż 40 000 PLN netto wymagana jest zaliczka
  w wysokości 80 % wartości zamówienia brutto. Pozostała kwota należna musi być uregulowana
  w terminie oznaczonym na fakturze.
 11. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 50000,00 PLN netto wymagana jest przedpłata
  w wysokości 100% wartości zamówienia brutto.
 12. GREMO jest upoważnione do wystawiania faktur bez podpisu Klienta. GREMO niezwłocznie
  po wystawienie faktury przesyła ją Klientowi.
 13. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne
  dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. GREMO nie ponosi odpowiedzialności
  za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Kontrahenta danymi.
 14. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał zamówienia,
  podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez inny podmiot.
  W takim przypadku ogólne warunki umów uznaje się za umowę poręczenia.
 15. GREMO uprawnione jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych Kontrahentowi rabatów
  i upustów, w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta.
  Opóźnienie w zapłacie może stanowić podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy
  przez GREMO bez wypowiedzenia.
 16. GREMO nie będzie akceptował płatności w postaci czeków i weksli, chyba że w sposób wyraźny
  oświadczy inaczej.
 • § 8

Potrącenie, cesja

 1. Kontrahent bez wyraźniej zgody GREMO nie jest uprawniony do dokonywania zapłaty poprzez potrącanie
  swoich należności w stosunku do GREMO z należnościami, które GREMO ma w stosunku
  do niego.
 2. GREMO uprawnione jest do przeniesienia swoich praw wynikających z zawartej z Kontrahentem umowy,
  w szczególności wierzytelności w stosunku do Kontrahenta na dowolnie wybraną osobę trzecią.
 3. Kontrahent uprawniony jest do przeniesienia na osobę trzecią swoich uprawnień wynikających
  z realizacji umowy, o ile GREMO wyrazi na to zgodę i nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.
  W takim przypadku Kontrahent odpowiedzialny jest za realizację umowy przez osobę trzecią
  (poręcza za podmiot trzeci).
 • § 9

Dostawy, wydanie towaru

 1. GREMO zobowiązane jest dostarczyć zamówione towary bez znakowania w terminie 14 dni od daty
  przyjęcia zamówienia, o ile strony nie ustalą innego terminu realizacji zamówienia, z tym że tak określony
  termin dostawy jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.
  GREMO przede wszystkim nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u swoich dostawców.
 2. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, Kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru
  z magazynu GREMO w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską.
  W przypadku niewskazania przez Kontrahenta firmy kurierskiej, GREMO wyśle towar za pośrednictwem
  firmy kurierskiej, z którą współpracuje refakturując koszt dostawy.
 3. W przypadku dostawy towaru przez GREMO, o ile strony inaczej nie określiły w umowie, uznaje się,
  iż GREMO dochował stosownego terminu, o ile przed upływem ostatniego dnia zamówiony towar został
  wydany Kontrahentowi lub został wysłany z magazynu GREMO za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Wysyłane towary opakowane będą w sposób standardowy. GREMO zastrzega możliwość dostawy towaru
  na europaletach, za które Kontrahent zobowiązany jest zapłacić lub zwrócić je na koszt własny
  w terminie 14 dni.
 5. GREMO ze względu na specyfikę procesu produkcji ma prawo dostarczyć o 5% mniej lub więcej
  zamówionej ilości towaru mniej. Kontrahent zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty
  za nią.
 6. W przypadku nieodebrania towaru przez Kontrahenta w terminie umówionym, GREMO - o ile będzie
  to możliwe - dokona przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kontrahenta (ryzyko
  przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą kiedy zgodnie
  z umową Kontrahent miał odebrać towar) lub GREMO uprawniony jest do odstąpienia od realizacji
  tego zamówienia bez wyznaczania Kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego
  towaru. Jednocześnie GREMO uprawniony jest do dochodzenia od Kontrahenta kary umownej
  w wysokości 70 % wartości brutto zamówionego przez Kontrahenta towaru, a Kontrahent zobowiązuje
  się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie GREMO. Zapłata kary umownej,
  o której mowa powyżej, nie pozbawia GREMO prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Towar wydany lub wysłany Kontrahentowi nie podlega zwrotowi ani zamianie, z wyjątkiem przypadków
  określonych w § 11.
 8. Termin realizacji zamówienia i dostawy towaru ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku:
  - weryfikacji przez Kontrahenta przesłanych mu próbnych serii nadruków, wzorcowych egzemplarzy,
  itd. - do czasu przedstawienia GREMO stanowiska Kontrahenta,
  - gdy Kontrahent żąda zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu, które wpływają na termin
  jego realizacji – o okres określony przez GREMO, a konieczny do prawidłowej realizacji zmienionego
  zamówienia,
  - gdy z powodu siły wyższej, niezależnej od GREMO nie jest możliwe dochowanie terminu realizacji
  zamówienia i dostawy – o okres występowania zdarzenia powodującego niemożność realizacji zlecenia
  oraz okres konieczny do uruchomienia normalnego procesu produkcji.
 9. Termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas dostarczania materiałów i uzgodnień
  dotyczących usługi znakowania.
 10. GREMO zastrzega możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej
  nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy. W takim przypadku GREMO
  jest uprawnione do wystawienia stosownej faktury VAT obejmującej zrealizowaną część zamówienia.
 • § 10

Współdziałanie Kontrahenta

 1. Jeżeli wymaga tego charakter zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest do współdziałania z GREMO
  według swojej najlepszej wiedzy i woli.
 2. W przypadku braku współdziałania Kontrahenta, co uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia,
  GREMO będzie uprawnione do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Kontrahenta.
 3. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności konieczność dostarczenia wymaganych zezwoleń,
  oświadczeń osób trzecich, planów technicznych, wzorów, itd.
 • § 11

Reklamacje, odpowiedzialność

 1. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność GREMO z tytułu rękojmi.
  Wobec pozostałych Kontrahentów GREMO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach
  określonych poniżej.
 2. Uprawnienia Kontrahenta z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty odebrania rzeczy
  lub daty kiedy towar miał być odebrany, a z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta nie został odebrany.
 3. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji
  udzielonej przez GREMO.
 4. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, w szczególności czy dostarczony towar jest zgodny
  z potwierdzonym zamówieniem, niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż
  w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru. Jeżeli Kontrahent stwierdzi wady towaru lub różnice ilościowe
  zobowiązany jest we wskazanym terminie poinformować o tym GREMO szczegółowo opisując stwierdzone
  wady lub braki.
 5. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Kontrahent jest zobowiązany (w przypadku, gdy kartony
  są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu) do odnotowania tego faktu
  na podpisywanym w obecności kuriera protokole szkody. Kontrahent niezwłocznie przekaże skan
  protokołu szkody do GREMO. 
 6. W przypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem GREMO zobowiązane
  jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 7. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Kontrahent zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar
  do magazynu GREMO.
 8. GREMO ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu spowodowane
  wyłącznie jego niewłaściwym opakowaniem.
 9. GREMO nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki
  w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych
  i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej
  działalności GREMO.
 10. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady
  jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Kontrahent. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym
  obróbkom (np. nadruk czy haft, etc.) w przypadku, gdy Kontrahent nabywa w GREMO czysty,
  nieoznakowany towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.
 11. GREMO nie jest zobowiązane do uwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy:
  - wada dotyczy towaru pozakatalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kontrahenta;
  - Kontrahent błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar
  na części lub nadmiernie go obciążył,
  - Kontrahent lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie
  w towar,
  - wada wynikła z nieodebrania przez Kontrahenta towaru w terminie.
 12. GREMO jest zobowiązane do naprawienia szkód Kontrahenta tylko w przypadku, gdy szkody te
  są spowodowane przez umyśle działania GREMO lub jego rażące niedbalstwo. W pozostałych przypadkach
  roszczenia odszkodowawcze są wyłączone.
 13. GREMO ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Kontrahenta.
  Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy,
  jest wyłączona.
 • § 12

Zabezpieczenia

 1. W przypadku udzielenia Kontrahentowi przez GREMO kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności)
  Kontrahent zobowiązany jest do:
  - wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, lub
  - dostarczenia na żądanie GREMO gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 2. W przypadku Kontrahentów będących osobami prawnymi deklaracja wekslowa zawierać będzie poręczenie
  (awal) przez osoby zasiadające w organach zarządzających Kontrahenta.
 3. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kontrahent.
 4. GREMO ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia (wydanie towaru)
  do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia.
 • § 13

Zastrzeżenie własności

 1. Własność wydanego towaru przechodzi na Kontrahenta w chwili uiszczenia wszystkich nadleśności
  wynikających z umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Kontrahenta, w przypadku złożenia przez Kontrahenta wniosku
  o otwarcie postępowania upadłościowego lub w przypadku wydania postanowienia o otwarciu upadłości
  lub postępowania naprawczego Kontrahenta, GREMO jest uprawniony do żądania zwrotu towaru,
  za który Kontrahent nie dokonał zapłaty. W przypadku zwrotu towaru dochód z jego sprzedaży
  zostanie zaliczony na poczet zobowiązań Kontrahenta.
 • § 14

Zakończenie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega zakończeniu w przypadku wydania towaru i zapłaceniu przez Kontrahenta
  całości należności wynikających z umowy.
 2. GREMO jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - złożenia przez Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego,
  - złożenia przez wierzycieli Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości Kontrahenta;
  - niedostarczenia przez Kontrahenta wymaganego zabezpieczenia udzielanego kredytu kupieckiego.

 • § 15

Pozostałe warunki

 1. Nie wypożyczamy wzorów. Wysyłany towar jest pełnowartościowy.
 2. Odcienie kolorów w katalogach oraz na stronie internetowej mogą różnić się
  od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane.
 • § 16

Poufność

 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie
  których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych
  lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu
  państwowego.
 2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotom z nią
  współpracującym.
 3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania
  umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.
 • § 17

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany ogólnych warunków umów wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. W przypadku zmiany przez GREMO ogólnych warunków umów, zmiany wchodzą w życie w chwili
  ich umieszczenia na stronie internetowej GREMO.
 3. Właściwe dla umów zawieranych przez GREMO jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikłych z umów będzie sąd właściwy dla GREMO.

 

 RODO

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przybliżenie Klientom oraz osobom zainteresowanym ofertą
firmy  GREMO Jacek Sikorski zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych
oraz warunki ich wykorzystywania. Wszystkie dane osobowe przekazywane firmie GREMO Jacek Sikorski
objęte są tajemnicą i nie są rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji,
gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych firmom przewozowym/kurierskim
w celu dostarczenia zamówienia do zleceniodawcy. Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca zobowiązani
są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, w posiadanie których strony weszły przy realizacji umowy,
także po jej finalizacji. Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w wymienionych
niżej przypadkach:
- składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez firmę GREMO Jacek Sikorski
- w celu zrealizowania przez firmę  GREMO Jacek Sikorski zlecenia złożonego przez osobę/firmę,
do której te dane należą. GREMO zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy
w celu świadczenia zleconych usług:
- w celu skontaktowania się z właścicielem danych osobowych,
- w przypadku zmian w Polityce prywatności i konieczności poinformowania o nich właściciela danych osobowych,
- w celu informowania o nowościach, ofertach handlowych i ofertach specjalnych oraz udzielania odpowiedzi
na pytania zadane przez właściciela danych osobowych.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu, aktualizacji oraz modyfikacji danych, tak by były one zgodne
ze stanem faktycznym. Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych z bazy o ile ich właściciel
wyrazi taką chęć w formie pisemnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. GREMO Jacek Sikorski, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała NIP 937-210-39-13
informujemy, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREMO Jacek Sikorski.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży,
transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku
jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
3.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
4.    Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane
lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba,
że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane
do państwa trzeciego.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)    przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy,
której dane dotyczą lub
b)    do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
6.    Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty
przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, podwykonawcy, firmy kurierskie i transportowe
tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

wykonanie Interactive Technology